Lp. Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa netto [PLN]
WODOCIĄGI
1 Plombowanie dodatkowego wodomierza szt. 30,00
2 Plombowanie wodomierza w wyniku uszkodzenia plomby z winy użytkownika szt. 30,00
3 Zamknięcie zasuwy domowej szt. 30,00
4 Otwarcie zasuwy domowej szt. 30,00
5 Zamknięcie zasuwy sieciowej szt. 30,00
6 Otwarcie zasuwy sieciowej szt. 30,00
7 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej szt. 90,00
8
Usunięcie awarii sieci wodociągowej lub urządzeń technicznych powstałej z winy odbiorcy lub osób trzecich szt. wg. kalkulacji
KANALIZACJA
1 Zamknięcie zasuwy sieciowej szt. 30,00
2 Otwarcie zasuwy sieciowej szt. 30,00
3 Odcięcie zrzutu ścieków sanitarnych:
- montaż korka zatykowego
- demontaż korka zatykowego
szt.
50,00
50,00
4 Usunięcie awarii zaworu opróżniającego z winy użytkownika szt. 50,00
5 Udrożnienie przewodu kanalizacji podciśnieniowej z winy użytkownika mb. 80,00
6 Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej lub urządzeń technicznych powstałej z winy odbiorcy lub osób trzecich szt. wg. kalkulacji