Kierownik działu eksploatacyjno - technicznego: mgr inż. Tomasz Bąk

(+48) 603-116-134
  • sprawowanie nadzoru, koordynowanie pracy i zadań Działu ekspoatacyjno - Technicznego
  • koordynacja i slirawowanie nadzoru nad pracą jednostek realizujących na zlecenie Gospodarki Komunalnej konserwację sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniam,
  • opracowanie taryf na wodę i ścieki,
  • wystawianie faktur i prowadzenie ich rejestru,
  • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zadań Działu,
  • nadzór techniczny nad obiektami Stacji Uzdatniania Wody, Centralnych Stacji Podciśnieniowych, Pompowni Wody, Strefowych Pompowni ścieków,
  • odbiory techniczne sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.