Lp. Adres nieruchomości Ilość lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa w m2 Rok budowy
1. Celestynów ul. Wrzosowa nr 44a 13 597,50 1991
2. Celestynów ul. Orzeszkowej nr 12 6 196,18 przed 1945
3. Celestynów ul. Orzeszkowej nr 12A 1
28,18 2015
4. Celestynów ul. Dębowa nr 5 7 268,55 przed 1945
5. Ostrów nr 15 1 79,48 1952
6. Dyzin nr 40 1 61,00 1966
7. Glina ul. Wilcza nr 10 6 149,50 2006

  Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się w oparciu o zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Celestynów nr 94/15 z dnia 28.10.2015 r. "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów na lata 2015-2019" oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zamianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.).

  Przydział mieszkań komunalnych odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zamianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.) oraz o zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Celestynów nr 95/15 z dnia 28.10.2015 r. "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy".

  Sprawy z zakresu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w Gospodarce Komunalnej prowadzone są przez Panią Haline Tomkiel - Inspektor ds. gospodarki lokalami i księgowości - realizuje zadania związane z zawieraniem umów najmu, rejestracją kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem mieszkaniami komunalnymi, naliczaniem opłat czynszu za najem lokali, rozliczaniem należności z w/w tytułów, windykacją zobowiązań.