Klauzula RODO

Informujemy, że:

 

1.   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gospodarka Komunalna w Celestynowie z siedzibą przy ul. Reguckiej 5 05-430 Celestynów, zwana dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2.     W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@cbi24.pl

3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statusowych zadań Gospodarki Komunalnej w Celestynowie na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), Uchwały Nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 r. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie oraz na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

5.     Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

6.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.


                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                           Gospodarki Komunalnej

                                                                                                       /-/ mgr Lucyna Komorowska