INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ

Na terenie Gminy Celestynów ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są kanalizacją sanitarną z miejscowości:

 1. Celestynów
  • Centralna Stacja Podciśnieniowa "A”, ul. Obrońców Pokoju,
  • Centralna Stacja Podciśniueniowa "B", ul. Św. Kazimierza,
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. B. Prusa,
  • Strefowa pompownia ścieków, u. Widok,
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. Wesoła
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. Radzińsk.
 2. Glina, Stara Wieś
  • Centralna Stacja Podciśnieniowa "E", ul. Wilcza
 3. Pogorzel
  • Centralna Stacja Podciśnieniowa "F", ul. Główna,
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. Świerkowa,
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. Leśna
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. Leśna

 

Gospodarka Komunalna informuje użytkowników o konieczności przestrzegania podstawowych zasadach bezpieczeństwa korzystania z kanalizacji sanitarnej.


ZAKAZANE JEST:

- odprowadzania z gospodarstw domowych wszelkich materiałów stałych które mogą powodować zmniejszenie przepustowości kanału oraz uszkodzenie urządzeń kanalizacyjnych tj. gruzu budowlanego, popiołów, materiałów higienicznych, części garderoby, kamieni, płynów oraz proszków chemicznych wchodzących w reakcję z tworzywem PVC i PE z których wykonane są przewody, itp.,

- uszkadzania elementów zainstalowanych w komorach zaworowych posadowionych na/przy danych nieruchomościach,

- celowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu danej nieruchomości co w konsekwencji prowadzi do nadmiernego zużycia urządzeń kanalizacyjnych oraz podniesienia taryfy za zrzut ścieków dla wszystkich użytkowników podłączonych do sieci z uwagi na koszty z tym związane.

Wszystkie w/w. potwierdzone awarie będą usuwane na koszt użytkownika oraz kierowane do odpowiednich organów orzekających w sprawie o wykroczeniach.

W przypadku stwierdzenia melioracji przyległego terenu przez komory zaworowe bądź studzienkami rewizyjnymi (za niskie posadowienie studzienek) prosimy zgłaszać do Gospodarki Komunalnej. Tego typu nieprawidłowości zostaną usunięte w ramach gwarancji.

Prosimy o SOLIDARNE przestrzeganie powyższych zasad co pozwoli na długie i tanie eksploatowanie sieci kanalizacji.