I. Stacja Uzdatniania Wody w Celestynowie

eksploatowana od 1988 r, pobór wody z czterech studni głębinowych (3 pracujące + 1 rezerwowa). Zakład prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej pod względem fizyko – chemicznym, organoleptycznym i bakteriologicznym. Woda uzdatniona spełnia wymagania norm dla wody pitnej.

Wskaźnik (jednostka) Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za 2015r.) Obowiązująca norma
Amoniak (mg/dm3) 0,18 0,50
Żelazo og. (mg/dm3) 0,04 0,20
Mangan (mg/dm3) 0,02 0,05
Chlor wolny (mg/dm3) 0,10 0,1 – 0,3
Odczyn pH 7,44 6, 5 – 9
Do stacji w Celestynowie podłączona jest sieć wodociągowa w miejscowościach:
 • Celestynów,
 • Dąbrówka,
 • Stara Wieś,
 • Lasek,
 • Regut,
 • Podbiel,
 • Tabor
 • Ponurzyca

II. Stacja Uzdatniania Wody w Glinie

eksploatowana od 1987 r, pobór wody z dwóch studni głębinowych (1 pracująca + 1 rezerwowa). Zakład prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej pod względem fizyko – chemicznym, organoleptycznym i bakteriologicznym. Woda uzdatniona spełnia wymagania norm dla wody pitnej.

Wskaźnik (jednostka) Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za 2015r.) Obowiązująca norma
Amoniak (mg/dm3) 0,36 0,50
Żelazo og. (mg/dm3) 0,12 0,20
Mangan (mg/dm3) 0,04 0,05
Chlor wolny (mg/dm3) 0,1 0,1 – 0,3
Odczyn pH 7,38 6,5 – 9,5
Do stacji w Glinie podłączona jest sieć wodociągowa w miejscowościach:
 • Glina,
 • Pogorzel

III. Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowiu

eksploatowana od 1998r, pobór wody z dwóch studni głębinowych (1 pracująca + 1 rezerwowa). Zakład prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej pod względem fizyko – chemicznym, organoleptycznym i bakteriologicznym. Woda uzdatniona spełnia wymagania norm dla wody pitnej.

Wskaźnik (jednostka) Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za 2015r.) Obowiązująca norma
Amoniak (mg/dm3) 0,04 0,50
Żelazo og. (mg/dm3) 0,02 0,20
Mangan (mg/dm3) 0,02 0,05
Chlor wolny (mg/dm3) 0,15 0,1 – 0,3
Odczyn pH 7,70 6,5 – 9,5
Do stacji w Ostrowiu podłączona jest sieć wodociągowa w miejscowościach:
 • Jatne,
 • Ostrów,
 • Ostrowik,
 • Dyzin

IV. Miejscowość Zabieżki

zaopatrywana jest w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody Bocian w Kołbieli.


V. Sieć wodociągowa

łączna długość eksploatowanej sieci wynosi ponad 110 km. Całość sieci wykonana jest z rur PVC i PE,

Na sieci zainstalowanych jest:
 • ok. 150 hydrantów p.poż. (Ø 80 mm),
 • ok. 300 zasuw (Ø 80 – 225 mm),
 • ok. 3 500 zasuw lokalnych (Ø 32 – 50),
 • ponad 3 000 wodomierzy główny.