UCHWAŁY RADY GMINY CELESTYNÓW ZMIENIAJĄCE STATUT:

Uchwała Nr 339/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie

Uchwała Nr 317/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 225/06
Rady Gminy Celestynów
z dnia 26 września 2006 r.

S T A T U T
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W CELESTYNOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Celestynowie zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie:

 1. Uchwały nr 25/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Celestynów.
 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
 4. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr 9 z 1997r poz.43 ze zmianami).
 5. Niniejszego statutu.
 6. Innych przepisów obowiązujących w zakresie działania Zakładu.

§ 2

 1. Zakład powołuje do działania, przekształca w inną formę organizacyjno - prawną i likwiduje Rada Gminy Celestynów.
 2. Zakład powołany jest do realizacji zadań o charakterze gospodarczym z zakresu użyteczności publicznej. Zakład realizuje zadania w zakresie określonym niniejszym Statutem.
 3. Zakład jest zakładem budżetowym Gminy Celestynów. Prowadząc odpłatną działalność usługową lub inną gospodarczą Zakład pokrywa koszty swojej działalności z uzyskanych wpływów własnych.

§ 3

Terenem działania Zakładu jest obszar Gminy Celestynów. Zakład może świadczyć usługi poza terenem gminy Celestynów.

§ 4

Siedziba Zakładu mieści się w Celestynowie, Powiat Otwocki, Województwo Mazowieckie.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I ZADANIA ZAKŁADU

§ 5

 1. Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań Gminy Celestynów odnoszących się do bieżącego i nieprzerwanego zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie : zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, utrzymania dróg gminnych, utrzymania oświetlenia ulicznego, utrzymania czystości miejsc publicznych, utrzymania zieleni publicznej, organizowania wywozu nieczystości stałych z terenu gminy.
 2. Zakład realizuje określony w ust. 1 przedmiot działalności poprzez odpłatne świadczenie usług powszechnie dostępnych obejmujących w szczególności :
  1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, a w szczególności :
   • ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
   • bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych,
   • remonty kapitalne i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych,
   • rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowych,
   • wykonywanie podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń wodociągowych,
   • świadczenie usług instalatorstwa wodnego.
  2. Zbiorowy odbiór ścieków, a w szczególności :
   • odbiór ścieków i ich odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej miasta Otwock,
   • bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
   • remonty kapitalne i modernizacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
   • rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
   • wykonywanie podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
   • świadczenie usług instalatorstwa kanalizacyjnego.
  3. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności :
   • zawieranie umów najmu,
   • bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych,
   • wykonywanie remontów bieżących, remontów kapitalnych i modernizacji budynków mieszkalnych,
   • wykonywanie robót budowlano-montażowych związanych z eksploatacją i rozbudową zasobu mieszkaniowego gminy.
  4. Utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie oświetlenia ulicznego,utrzymanie czystości miejsc publicznych, utrzymanie zielenipublicznej, a w szczególności :
   • zimowe utrzymanie dróg gminnych,
   • letnie utrzymanie dróg gminnych,
   • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych,
   • remonty bieżące, doraźne remonty kapitalne i modernizacja dróg gminnych,
   • eksploatacja i remonty bieżące oświetlenia ulicznego,
   • usuwanie śmieci z koszy ulicznych, usuwanie śmieci z pasów drogowych i miejsc publicznych, obsługa imprez masowych i akcji sprzątania świata,
   • odławianie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi,
   • usuwanie padłych zwierząt z terenów publicznych,
   • zakładanie i utrzymanie zieleni publicznej,
   • zbiórka i wywóz śmieci gabarytowych.
  5. Prowadzenie działalności pomocniczej:
   • usługowa instalacja wodomierzy,
   • usługowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej,
   • usługi w zakresie eksploatacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
   • usługi w zakresie budowy i remontów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
   • działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej i jednostek samorządowych w zakresie robót budowlano – montażowych i sanitarnych,
   • prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez podmioty prawa publicznego (np. skarb państwa, spółki skarbu państwa, państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego)
 3. Podjęcie nowej działalności usługowej lub produkcyjnej wymaga rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu określonego w ust. 1 i 2 w drodze uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Statutu.

§ 6

 1. Szczegółowe określenie zadań realizowanych przez Zakład dokonywane jest w rocznym planie finansowym.
 2. Przy opracowywaniu rocznego planu finansowego Zakład związany jest wielkością dotacji budżetowej określonej uchwałą Rady Gminy.

 

ORGANIZACJA ZAKŁADU

§ 7

 1. Zakładem kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
 3. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. Zatrudnienie Dyrektora odbywa się w drodze konkursu.
 4. Dyrektor Zakładu działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje jednoosobowo decyzje w ramach udzielonego pełnomocnictwa i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań, o których mowa w § 5 Statutu.
 5. Zakres działania, kompetencje oraz zakres odpowiedzialności Dyrektora określa Wójt Gminy.
 6. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy.
 7. W czasie nieobecności lub czasowej niezdolności do pracy Dyrektora zastępuje osoba wskazana przez niego, a w przypadku nie wskazania zastępcy przez Dyrektora, wskazuje go Wójt Gminy.

§ 8

 1. Wykonując zadania służbowe Dyrektor Zakładu:
  1. organizuje całość prac Zakładu, którym zarządza,
  2. zapewnia realizację rocznych planów finansowych,
  3. wprowadza i realizuje regulaminy pracy,
  4. wprowadza i realizuje regulaminy wynagrodzeń,
  5. wykonuje funkcje, przewidywane w przepisach prawa pracy dlakierownika zakładu pracy,
  6. reprezentuje na zewnątrz Zakład,
  7. zatrudnia i zwalnia pracowników.
 2. Dyrektor reprezentuje Zakład wobec organów samorządowych, organów państwowych, instytucji, organizacji oraz osób trzecich w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy,
 3. Dyrektor składa w imieniu Zakładu oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawiera umowy w obrocie gospodarczym, do wysokości kwot określonych w planie finansowym Zakładu, w ramach udzielonego pełnomocnictwa z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz wymogów Statutu.
 4. Dyrektor działa w imieniu Gminy Celestynów w zakresie postępowań podatkowych i kontroli podatkowej Zakładu toczących się przed organami podatkowymi.
 5. Do pracowników Zakładu stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 9

Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Dyrektor Zakładu. Dalsi pełnomocnicy działają w granicach ich umocowania. Pełnomocników tych ustanawia Dyrektor w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o ile udzielone Dyrektorowi umocowanie przyznaje prawo do ustanowienia dalszych pełnomocników.

§ 10

Zakład realizuje swoje zadania poprzez administrowanie i zarządzanie mieniem komunalnym wskazanym przez Gminę oraz przekazanym protokólarnie przez odpowiednie Referaty Urzędu Gminy.

§ 11

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu wraz z zakresem zadań i obowiązków, system kontroli i nadzoru określa regulamin organizacyjny Zakładu, zatwierdzony przez Wójta Gminy.
 2. Dyrektor Zakładu prowadzi samodzielną gospodarkę kadrową i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy względem pracowników Zakładu.
 3. Dyrektor zakładu prowadzi samodzielną gospodarkę płacową względem pracowników Zakładu, zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania zatwierdzonym przez Wójta Gminy.
 4. Szczegółowe kompetencje Dyrektora oraz szczegółowe warunki płacowe określa Regulamin organizacyjny Zakładu i Regulamin wynagradzania i premiowania załogi.

 

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12

 1. Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zakładów budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora. Dyrektor zapewnia zgodność planu finansowego z ustawą o finansach publicznych i uchwałą budżetową.
 3. Dyrektor może dokonywać zmian w planie wydatków w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
 4. Zadania Zakładu uchwala Rada Gminy, natomiast sposoby ich realizacji ustala Dyrektor Zakładu w porozumieniu z Wójtem Gminy.
 5. Zakład dla realizacji zadań statutowych może korzystać z dotacji z budżetu gminy w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy.

§ 13

 1. Przychodami Zakładu są:
  1. wpływy z działalności podstawowej i pomocniczej,
  2. wpływy z innej działalności usługowej,
  3. dotacje z budżetu gminy,
  4. wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych,
  5. inne wpływy dopuszczone obowiązującymi przepisami.
 2. Przychody Zakładu przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności.

§ 14

 1. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji finansowej i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów podziałki przewidziane w klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
 3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 15

 1. Kontrolę nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
 2. Kontrolę finansową i nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Zakład jest wyposażony w środki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności określonej w uchwale Rady Gminy i niniejszym Statucie. Mienie to stanowi mienie komunalne.
 2. Zakład gospodaruje wydzielonym mu mieniem i zapewnia jego ochronę.
 3. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do wydzielonego mu mienia komunalnego, będącego w jego dyspozycji.

§ 17

 1. Wójt Gminy może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności lub innych jednostek, zapewniając mu środki na realizację tego dodatkowego zadania. W przypadku gdy zadanie dodatkowe ma charakter stały (ciągły) wymagane jest dokonanie rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu określonego w ust. 1 i 2 § 5, w terminie trzech miesięcy od daty nałożenia obowiązku.
 2. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy może skorzystać także dla potrzeb ochrony kraju lub w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.
 3. Zakład wykonuje dodatkowe zadania odpłatnie.

§ 18

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 19

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Gminy.