INFORMACJA 

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że od dnia 03.07.2018 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Celestynów. Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ustawa), wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Taryfy dla gminy Celestynów zostały ogłoszone przez organ regulacyjny w dniu 25.06.2018 r., więc obowiązują od dnia 03.07.2018 roku. Zgodnie z art. 24g ustawy dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

 

Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat. Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych dwunastomiesięcznych okresów następujących po sobie. Obowiązują one w terminach:

 • 1 - 12 m-ce: od 03.07.2018 r. do 02.07.2019 r.
 • 13 - 24 m-ce: od 03.07.2019 r. do 02.07.2020 r.
 • 24 - 36 m-ce: od 03.07.2020 r. do 03.07.2021 r.

 

DECYZJA WA.RET.070.1.176.3.2018 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) w związku z podjęciem przez Radę Gminy Celestynów uchwały o zatwierdzeniu taryf na 2017 r. z dniem 1 kwietnia 2017 r., wchodzą w życie nowe taryfy, które będą obowiązywać w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 

Grupy taryfowe

 Ceny i stawki opłat netto

01.04.2017 r.  – 31.03.2018 r.

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 1. Grupa W1 – cena za 1 m³ wody
 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

2,45 zł/m3

                                                        3 ,95 zł/odb./mies.

 1. Grupa W2 – cena za 1 m³ wody
 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

2,45 zł/m3

2,41 zł/ odb./mies.

        1. Grupa W3 – cena za 1 m³ wody

        2. stała opłata abonamentowa na 

             jednego odbiorcę na miesiąc:

5,46 zł/m3

3,95 zł/ odb./mies.

        1.  Grupa W4 – cena za 1 m³ wody

        2.  stała opłata abonamentowa na 

             jednego odbiorcę na miesiąc:

5,46 zł/m3

2,41 zł/ odb./mies.

 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków


 1. Grupa K1 – cena za 1 m³ ścieków
 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

10,36 zł/m3

3,95 zł/ odb./mies.

 1. Grupa K2 - cena za 1 m³ ścieków
 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

10,36 zł/m3

2,41 zł/ odb./mies.

 1. Grupa K3 - cena za 1 m³ ścieków
 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

10,36 zł/m3

 3,95 zł/ odb./mies.

 1. Grupa K4 - cena za 1 m³ ścieków
 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

18,58 zł/m3

3,95 zł/ odb./mies.

 1. Grupa K5 - cena za 1 m³ ścieków
 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

18,58zł/m3

2,41 zł/ odb./mies.

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) rozporządzenia.

Taryfowe grupy odbiorców usług

I.         W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Grupa W1 – odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych tj. gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, produkcja rolna - hodowla zwierząt, uprawy roślinne,  i woda do celów pożarowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,

Grupa W2 – odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych tj. gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, produkcja rolna - hodowla zwierząt, uprawy roślinne,  i woda do celów pożarowych rozliczani według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

Grupa W3 – odbiorcy pozostali i woda pobierana do podlewania ogródków przydomowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,

Grupa W4 – odbiorcy pozostali i woda pobierana do podlewania ogródków przydomowych rozliczani według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

 

 

II.        W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Grupa K1 - gospodarstwa domowe, u których występują wyłącznie ścieki socjalno - bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

Grupa K2 - gospodarstwa domowe, u których występują wyłącznie ścieki socjalno - bytowe rozliczani według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

Grupa K3 - obiekty użyteczności publicznej rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

Grupa K4 – podmioty wprowadzające do sieci kanalizacyjnej ścieki poprodukcyjne oraz prowadzący działalność gospodarczą tj. usługową, handlową i produkcyjną rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

Grupa K5 – podmioty wprowadzające do sieci kanalizacyjnej ścieki poprodukcyjne oraz prowadzący działalność gospodarczą tj. usługową, handlową i produkcyjną rozliczane według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.    

 

Jednocześnie, na podstawie § 5 pkt. 6) Rozporządzenia ustala się stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Zasady jej ustalania podane są poniżej.

 

Dopuszczalne wartości parametrów jakościowych w ściekach dostarczanych:

 

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Maksymalne dopuszczalne wartości

1.

Temperatura

o C

35

2.

Odczyn

pH

6,5-9,5

3.

zawiesina

mg/l

620

4.

BZT

mg/l

430

5.

ChZT

mg/l

930

6.

Azot amonowy

mg/l

200

7.

Azot azotynowy

mg/l

10

8.

Fosfor og

mg/l

8

9.

Chlorki

mg/l

1000

10.

Siarczany

mg/l

500

11.

Chrom og

mg/l

1,0

12.

Chrom +6

mg/l

0,2

13.

Cynk

mg/l

5,0

14.

Ołów

mg/l

1,0

15.

Kadm

mg/l

0,4

16.

Substancje ropopochodne

mg/l

15

17.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

18.

Surfaktany anionowe

mg/l

15

19.

Surfaktany niejonowe

mg/l

20

20.

Siarczki

mg/l

1

21.

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/l

15

Za każdorazowe, potwierdzone badaniami w akredytowanym laboratorium przekroczenia norm jakości dostarczanych ścieków określonych powyżej, Gospodarka Komunalna w Celestynowie obciąży dostawcę ścieków opłatą dodatkową za każdy 1 m3 ścieków, która obowiązywać będzie do dnia pobrania próbki ścieków do analizy, wyliczoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz  warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1757), w sposób ustalony przez odbiorcę ścieków OPWiK w Otwocku.

Przy wyliczaniu opłat dodatkowych obowiązuje następująca zasada: za równoczesne przekroczenie dopuszczalnej wartości więcej niż jednego składnika zanieczyszczeń wymiar opłat ustala się przyjmując ten ze wskaźników, za którego przekroczenie – opłata jest najwyższa.

 

Wysokość stawek opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dla podmiotów wprowadzających ścieki z grupy K4 i K5

Stawka opłaty z tytułu pokrycia kosztów prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług

 

Stawka netto

Jednostka miary

 

Wszyscy odbiorcy

 

157,00

 

zł/przyłączenie

 

 

Powyższa stawka zawiera koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. Wyżej wymieniona stawka nie obejmuje robót przyłączeniowych i materiałów.

 

 

 

 

Numery rachunków bankowych Gospodarki Komunalnej

Należności za pobór wody, zrzut ścieków, warunki techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, czynsz itp.,
prosimy wpłacać na rachunek:
63 8001 0005 2002 0011 0930 0005

Raty za przyłącza kanalizacyjne z tytułu umowy o współfinansowaniu inwestycji, prosimy wpłacać na rachunek:
52 8001 0005 2002 0011 0930 0009