SIEĆ WODOCIĄGOWA

 

 1. Floriańczyk Waldemar


(+48) 607-328-158


stacja uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w Ostrowie i Glinie oraz sieć wodociągowa w Jatnym, Dyzinie, Ostrowiku, Pogorzeli oraz Dąbrówce.

 

 1. Kubajek Jarosław


(+48) 607-072-242


stacja uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w Celestynowie, pompownia wody wraz z siecią wodociagową w Ponurzycy oraz sieć wodociągowa w Zabieżkach, Lasku, Starej Wsi, Podbieli, Regucie, Taborze.

 

 

SIEĆ KANALIZACYJNA

 

 1. Artur Górecki

(+48)  789 027 259


Centralna Stacja Podciśnieniowa i Tłoczna "A" w miejscowości Celestynów przy

ul. Obrońców Pokoju wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną.

 

 1. Maleszewski Robert


(+48) 886-858-533


Centralna Stacja Podciśnieniowa i Tłoczna "B" w miejscowości Celestynów przy

ul. Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną.

 

 1. Robert Ryfka

 (+48)  511 229 265

 

 Centralna Stacja Podciśnieniowa i Tłoczna "E" w miejscowości Glina przy ul. Wilczej wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną.    

 

 1. Bogdan Laskus                                                                                                             

 (+48)  607 327 834

 

 Centralna Stacja Podciśnieniowa i Tłoczna "F" w miejscowości Pogorzel przy

ul. Głównej wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ

Na terenie Gminy Celestynów ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są kanalizacją sanitarną z miejscowości:

 1. Celestynów
  • Centralna Stacja Podciśnieniowa "A”, ul. Obrońców Pokoju,
  • Centralna Stacja Podciśniueniowa "B", ul. Św. Kazimierza,
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. B. Prusa,
  • Strefowa pompownia ścieków, u. Widok,
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. Wesoła
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. Radzińsk.
 2. Glina, Stara Wieś
  • Centralna Stacja Podciśnieniowa "E", ul. Wilcza
 3. Pogorzel
  • Centralna Stacja Podciśnieniowa "F", ul. Główna,
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. Świerkowa,
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. Leśna
  • Strefowa pompownia ścieków, ul. Leśna

 

Gospodarka Komunalna informuje użytkowników o konieczności przestrzegania podstawowych zasadach bezpieczeństwa korzystania z kanalizacji sanitarnej.


ZAKAZANE JEST:

- odprowadzania z gospodarstw domowych wszelkich materiałów stałych które mogą powodować zmniejszenie przepustowości kanału oraz uszkodzenie urządzeń kanalizacyjnych tj. gruzu budowlanego, popiołów, materiałów higienicznych, części garderoby, kamieni, płynów oraz proszków chemicznych wchodzących w reakcję z tworzywem PVC i PE z których wykonane są przewody, itp.,

- uszkadzania elementów zainstalowanych w komorach zaworowych posadowionych na/przy danych nieruchomościach,

- celowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu danej nieruchomości co w konsekwencji prowadzi do nadmiernego zużycia urządzeń kanalizacyjnych oraz podniesienia taryfy za zrzut ścieków dla wszystkich użytkowników podłączonych do sieci z uwagi na koszty z tym związane.

Wszystkie w/w. potwierdzone awarie będą usuwane na koszt użytkownika oraz kierowane do odpowiednich organów orzekających w sprawie o wykroczeniach.

W przypadku stwierdzenia melioracji przyległego terenu przez komory zaworowe bądź studzienkami rewizyjnymi (za niskie posadowienie studzienek) prosimy zgłaszać do Gospodarki Komunalnej. Tego typu nieprawidłowości zostaną usunięte w ramach gwarancji.

Prosimy o SOLIDARNE przestrzeganie powyższych zasad co pozwoli na długie i tanie eksploatowanie sieci kanalizacji.

I. Stacja Uzdatniania Wody w Celestynowie

eksploatowana od 1988 r, pobór wody z czterech studni głębinowych (3 pracujące + 1 rezerwowa). Zakład prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej pod względem fizyko – chemicznym, organoleptycznym i bakteriologicznym. Woda uzdatniona spełnia wymagania norm dla wody pitnej.

Wskaźnik (jednostka) Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za 2015r.) Obowiązująca norma
Amoniak (mg/dm3) 0,18 0,50
Żelazo og. (mg/dm3) 0,04 0,20
Mangan (mg/dm3) 0,02 0,05
Chlor wolny (mg/dm3) 0,10 0,1 – 0,3
Odczyn pH 7,44 6, 5 – 9
Do stacji w Celestynowie podłączona jest sieć wodociągowa w miejscowościach:
 • Celestynów,
 • Dąbrówka,
 • Stara Wieś,
 • Lasek,
 • Regut,
 • Podbiel,
 • Tabor
 • Ponurzyca

II. Stacja Uzdatniania Wody w Glinie

eksploatowana od 1987 r, pobór wody z dwóch studni głębinowych (1 pracująca + 1 rezerwowa). Zakład prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej pod względem fizyko – chemicznym, organoleptycznym i bakteriologicznym. Woda uzdatniona spełnia wymagania norm dla wody pitnej.

Wskaźnik (jednostka) Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za 2015r.) Obowiązująca norma
Amoniak (mg/dm3) 0,36 0,50
Żelazo og. (mg/dm3) 0,12 0,20
Mangan (mg/dm3) 0,04 0,05
Chlor wolny (mg/dm3) 0,1 0,1 – 0,3
Odczyn pH 7,38 6,5 – 9,5
Do stacji w Glinie podłączona jest sieć wodociągowa w miejscowościach:
 • Glina,
 • Pogorzel

III. Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowiu

eksploatowana od 1998r, pobór wody z dwóch studni głębinowych (1 pracująca + 1 rezerwowa). Zakład prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej pod względem fizyko – chemicznym, organoleptycznym i bakteriologicznym. Woda uzdatniona spełnia wymagania norm dla wody pitnej.

Wskaźnik (jednostka) Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za 2015r.) Obowiązująca norma
Amoniak (mg/dm3) 0,04 0,50
Żelazo og. (mg/dm3) 0,02 0,20
Mangan (mg/dm3) 0,02 0,05
Chlor wolny (mg/dm3) 0,15 0,1 – 0,3
Odczyn pH 7,70 6,5 – 9,5
Do stacji w Ostrowiu podłączona jest sieć wodociągowa w miejscowościach:
 • Jatne,
 • Ostrów,
 • Ostrowik,
 • Dyzin

IV. Miejscowość Zabieżki

zaopatrywana jest w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody Bocian w Kołbieli.


V. Sieć wodociągowa

łączna długość eksploatowanej sieci wynosi ponad 110 km. Całość sieci wykonana jest z rur PVC i PE,

Na sieci zainstalowanych jest:
 • ok. 150 hydrantów p.poż. (Ø 80 mm),
 • ok. 300 zasuw (Ø 80 – 225 mm),
 • ok. 3 500 zasuw lokalnych (Ø 32 – 50),
 • ponad 3 000 wodomierzy główny.

Kierownik działu eksploatacyjno - technicznego: mgr inż. Tomasz Bąk

  (+48) 603-116-134
 • sprawowanie nadzoru, koordynowanie pracy i zadań Działu ekspoatacyjno - Technicznego
 • koordynacja i slirawowanie nadzoru nad pracą jednostek realizujących na zlecenie Gospodarki Komunalnej konserwację sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniam,
 • opracowanie taryf na wodę i ścieki,
 • wystawianie faktur i prowadzenie ich rejestru,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zadań Działu,
 • nadzór techniczny nad obiektami Stacji Uzdatniania Wody, Centralnych Stacji Podciśnieniowych, Pompowni Wody, Strefowych Pompowni ścieków,
 • odbiory techniczne sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
Stacja Uzdatniania Wody w Celestynowie:
Aktualne badania wody: pdf
Ocena jakości wody: 1 str. , 2 str.
 • Celestynów
 • Lasek
 • Stara Wieś
 • Dąbrówka
 • Podbiel
 • Tabor
 • Regut
 • Ponurzyca
Stacja Uzdatniania Wody w Glinie:

Aktualne badania wody: pdf
Ocena jakości wody: 1 str. , 2 str.
 • Pogorzel
 • Glina

Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowie:

Aktualne badania wody: pdf
Ocena jakości wody: 1 str.
 • Ostrów
 • Jatne
 • Ostrowik
 • Dyzin