Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (t. j. Dz. U. z dnia 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy Celestynów uchwały o zatwierdzeniu taryf na 2015 r. z dniem 1 stycznia 2015 r., wchodzą w życie nowe taryfy, które będą obowiązywać w 2015 roku.