DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 1. Wniosek o wydanie opinii dotyczącej możliwości zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na zakup i pobór wody z hydrantu  
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego podłączenia obiektu budowlanego do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  
 4. Zlecenie nadzoru
 5. Protokół technicznego odbioru wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
 6. Wniosek o montaż dodatkowego wodomierza (podlicznika)
 7. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego/wykonawczego
 8. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 9. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 10. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków 
 11. Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z lokalu / nieruchomości 
 12. Zgłoszenie zmiany danych odbiorcy usług
 13. Wniosek w sprawie odpracowania należności pieniężnych z tytułu czynszu mieszkaniowego oraz odsetek za zwłokę lub innych zadłużeń
 14. Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza
 15. Wniosek o otwarcie / zamknięcie dopływu wody
 16. Wyrażenie zgody na przejście przewodu przez działkę
 17. Karta budowy
 18. Wniosek o umorzenie/ odroczenie/ rozłożenie na raty spłat należności pieniężnych
 19. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 20. Zgłoszenie legalizacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
 21. Pełnomocnictwo
 22. Zobowiązanie z tytułu zaopatrzenia w wodę i lub odprowadzania ścieków
 23. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
 24. Wniosek o przeniesienie wodomierza